Iepirkuma noteikumi

 • 1. Vispārīgi noteikumi.
  1.1. Šie Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces e-veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā normatīvo aktu prasības. Pircējs par to tiek informēts e-veikala tīmekļa vietnē. Pircējam iepērkoties e-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
  1.3. E-veikalā ir tiesības veikt pirkumus:
  1.3.1. rīcībspējīgas fiziskas personas, t.i., personas, kuras ir sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;
  1.3.2. nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien tās nav pašnodrošinātas ienākumu ziņā;
  1.3.3. juridiskām personām;
  1.3.4. visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.
  1.4. Pieņemot Noteikumus, Pārdevējs arī garantē, ka saskaņā ar Noteikumu 1.3. punktu Pircējs ir tiesīgs iegādāties Preces e-veikalā.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, e-veikalā izveidojis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, noklikšķina uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu" (skatīt 5. punktu "Preču pasūtīšana, cenas, maksāšanas kārtība, noteikumi").
  1.6. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums tiek saglabāts e-veikalā.

  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Pircējs var:
  2.1.1. reģistrējoties šajā e-veikalā - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;
  2.1.2. bez reģistrācijas šajā e-veikalā.
  2.2. Pasūtot preces Noteikumu 2.1. punktā noteiktajā kārtībā, Pircējs norāda Pircēja personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma pienācīgai izpildei, attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos, piemēram: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
  2.3. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt 2.2. punktā minēto Pircēja personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanas e-veikalā, Pārdevēja biznesa analīzes un tiešā mārketinga vajadzībām.
  2.4. Piekrītot Pircēja personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanas nolūkos Pārdevēja e-veikalā, Pircējs piekrīt arī informatīvo ziņojumu nosūtīšanai uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru pasūtījuma izpildes nolūkā.
  2.5. Pircējs apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus, reģistrējoties e-veikalā un pasūtot preces.

  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šajos noteikumos un citos e-veikala informācijas punktos noteikto kārtību.
  3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkšanas-pārdošanas līguma ar e-veikalu, par to rakstveidā (e-pastā, norādot atgriežamo preci un pasūtījuma numuru) paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem no līguma nevar atkāpties (piem, ja tiek noslēgts līgums par higiēnas preču, piemēram, gultas veļas, pārdošanu; sk. informāciju Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas specifika", 18. punkts).
  3.3. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta vai būtiski izmainīts tās izskats un tā nav lietota.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām nolīgto cenu.
  3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
  3.6. Pircējs apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. 3.7. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādīto saziņas veidu.
  3.7. Izmantojot e-veikalu, Pircējs piekrīt šiem Pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus.
  4.2. Ja Pircējs mēģina graut Pārdevēja e-veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-veikalam vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz Pircējam piederošo personisko informāciju, kas norādīta e-veikala reģistrācijas formā.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

  5. Pasūtīšana, cenas, maksāšanas kārtība, termiņi.
  5.1. Pircējs var veikt pirkumus Interneta veikalā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
  5.2. Līgums sākas no brīža, kad Pircējs noklikšķina uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu", un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs apstiprina pasūtījumu, nosūtot apstiprinājuma e-pastu uz Pircēja e-pasta adresi.
  5.3. Preču cenas e-veikalā un pasūtījumā ir norādītas litos, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs par Precēm norēķinās vienā no šādiem veidiem:
  5.4.1. maksājums ar e-bankas starpniecību - priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantoto e-bankas sistēmu. Lai izmantotu šo norēķinu veidu, Pircējam ir jābūt noslēgušam e-bankas līgumu ar kādu no zemāk minētajām bankām: SEB banka; Swedbank AB; DNB Nord banka; Šiauļu banka; Luminor banka. Pircējs pārskaita naudu uz e-veikala norēķinu kontu. Par datu drošību šajā gadījumā atbild attiecīgā banka, jo visi naudas darījumi notiek bankas e-bankas sistēmā.
  5.4.2. Maksājums ar pārskaitījumu - tas ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma izdrukas un došanās uz tuvāko bankas filiāli pārskaita naudu uz e-veikala bankas kontu.
  5.5. Pircējs apņemas samaksāt par Preci nekavējoties. Tikai pēc Preces apmaksas saņemšanas tiek noformēta Preces partija un sākas piegādes termiņš.

  6. Preču piegāde.
  6.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu, pasūtīšanas brīdī izvēloties piegādes pakalpojumu.
  6.2. Pircējs apņemas pats pieņemt Preču piegādi. Gadījumā, ja Pircējs nevar pats pieņemt Preces un Preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs celt nekādas pretenzijas pret Pārdevēju par Preču piegādi nepareizam subjektam.
  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam saskaņā ar Preču aprakstos norādītajiem nosacījumiem. Šie termiņi ir provizoriski un netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo Preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto Preču trūkumu. Pircējs arī piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par piegādes termiņiem.
  6.5. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
  6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir preces, kas nav pasūtītas, vai nepareizs preču daudzums, vai ja sūtījums ir nepilnīgs.
  6.7. Visos gadījumos, kad Pircējs piegādes brīdī pamana iepakojuma bojājumus, Pircējam par šiem bojājumiem ir jāveic atzīme kurjera iesniegtajā pavadzīmē vai jāsastāda atsevišķs protokols par šādiem bojājumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par jebkādiem preču bojājumiem saistībā ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav atzīmējis kurjera pavadzīmē.

  7. Produkta kvalitāte, garantijas.
  7.1. Informācija par katru e-veikalā pārdodamo preci parasti ir norādīta katras preces aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikalā norādītā preces krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.
  7.3. Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem uz noteiktu laiku piešķir kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šo preču aprakstos.
  7.4. Ja Pārdevējs noteiktiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

  8. Preču atgriešana un apmaiņa.
  8.1. informāciju Patērētāju centra tīmekļa vietnē http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas specifika", 18. punkts). 8.2. Jebkurā gadījumā naudu par atgrieztajām precēm pārskaita tikai uz maksātāja bankas kontu.
  8.2. Ja Pircējs vēlas atgriezt preci(-es) saskaņā ar Noteikumu 8.1. punktu, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad prece piegādāta Pircējam, informējot par to Pārdevēju, izmantojot saziņas līdzekli, kas norādīts kontaktinformācijas sadaļā, norādot atgrieztās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.
  8.3. Pircējam, atgriežot Preces, jāievēro šādi nosacījumi:
  8.3.1. atgrieztajām precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā un labā stāvoklī;
  8.3.2. precēm jābūt Pircēja nesabojātām;
  8.3.3. precēm jābūt nelietotām un labā stāvoklī (neskartām etiķetēm, neskartai aizsargplēvei utt.) (šis punkts neattiecas uz zemas kvalitātes preču atgriešanu);
  8.3.4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tās saņēma Pircējs;
  8.3.5. atgriežot Preces, Pircējam jāuzrāda pirkuma dokuments.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja Preču atgriešanu, ja Pircējs neievēro 8.3. punktā noteikto Preču atgriešanas kārtību.
  8.5. Gadījumā, ja tiek atgriezta nepareiza un/vai bojāta Prece, Pārdevējs apņemas pieņemt šādu Preci atpakaļ un aizstāt to ar līdzīgu atbilstošu Preci.
  8.6. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav piemērotu Preču nomaiņai, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, izņemot piegādes maksu.

  9. Pircēja un pārdevēja pienākumi.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nav norādījis precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas no tā izriet, un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu zaudējumu atlīdzību.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-veikalu.
  9.3. Pēc reģistrēšanās Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona izmanto e-veikala sniegtos pakalpojumus, pieslēdzoties e-veikalam, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
  9.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja pienākumiem, kaut arī Pircējam bija dota iespēja to darīt.
  9.5. Ja Pārdevēja e-veikals satur saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu e-vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās ietverto informāciju vai tajās veiktajām darbībām un neuztur, nekontrolē un nepārstāv šādus uzņēmumus un personas.
  9.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas e-veikalā.
  10.2. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akciju noteikumus un nosacījumus, kā arī atcelt akcijas. Jebkuras izmaiņas vai akciju noteikumu un nosacījumu atcelšana ir spēkā tikai perspektīvi, t.i., no to veikšanas brīža.
  10.3. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītajiem saziņas līdzekļiem.
  10.4. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz Pārdevēja e-veikala sadaļā "Kontakti" norādītajiem tālruņa numuriem un e-pasta adresēm.
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus interneta pieslēguma tīklu, e-pasta pakalpojumu sniedzēju traucējumu dēļ.

  11. Noslēguma noteikumi.
  11.1. Šie Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi un nosacījumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem.
  11.2. Visas domstarpības, kas rodas šo Noteikumu un nosacījumu izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.