Privatumo Politika

 • 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. MB „Konsonetas“ (toliau – „Bendrija“) gerbia visų savo paslaugų pirkėjų, potencialių klientų (kurie išbandė paslaugas, tačiau dar netapo klientais), bei visų dodopasaulis.lt tinklapio (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą. Bendrija taip pat rūpinasi klientų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimu.
  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrijos klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  1.3. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami ar bet kuria forma naudodamiesi Bendrijos siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrijai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje „varnele“pažymi, jog sutinka su Bendrijos privatumo politika. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Svetainėje paspaudus atitinkamą nuorodą.
  1.4.Tvarkydami Kliento asmens duomenis, mes laikomės LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“); Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“); Elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) nuostatų ir kt.
  2. Vartojamos sąvokos
  2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrijos klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrijos.
  2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  2.6. Duomenų valdytojas – MB „Konsonetas“ veikianti ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrija, kodas 303139481, registruota adresu Kaunas, Naglio g. 12-58, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  2.7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu, įskaitant ir automatizuotu būdu, susisiekti su Klientu bei siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
  3. Kokius slapukus ir kaip naudojame?
  3.1. Kas yra slapukas (angl. Cookie)? Tai – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.
  3.2. Šie slapukai naudojami Svetainėje, taip pat susijusiuose Bendrijos sistemose, skirtose tinkamai ir kokybiškai aptarnauti Klientą.
  3.3. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: PHPSESSID (sesijos informacija), CookieInfoScript (sutikimas su naudojamais slapukais), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC (YouTube video turinio transliavimo informacija).
  3.4. Kliento teisė atsisakyti slapukų – Klientas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteryje ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies ar net visiškai neveikti ir būti neprieinamos. Klientas supranta, jog Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.
  4. Kokius asmens duomenis renkame?
  4.1. Bendrija renka ir vėliau tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, naudodamiesi ir užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, asmens kodas (nebūtinas), adresas, el. pašto adresas, telefono numeris bei kiti duomenys, susiję su paslaugų užsakymo specifika. Pažymime, jog Jūs duomenis pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir/ar užsakydami, valdydami Bendrijos teikiamas paslaugas.
  4.2. Kliento nurodyti asmens duomenys yra saugomi Bendrijos bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Duomenys gali būti saugomi trumpiau, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo.
  5. Kokiais tikslais ir kaip tvarkome asmens duomenis?
  5.1. Bendrijos turimi duomenys apie Klientą bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
  5.2. Bendrija tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis paslaugų pirkimo/užsakymo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).
  5.3. Mes užtikriname, kad Kliento asmens duomenys yra ir bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
  6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
  6.1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą. Atšaukti sutikimą yra taip pat lengva kaip jį duoti.
  6.2. Jūs turite duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Kliento prašymą registruotu paštu, adresu Kaunas, Naglio g. 12-58, bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Klientu susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Kliento asmens duomenys.
  6.3. Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrija ištrintų su Klientu susijusius asmens duomenis, jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Kliento asmens duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrija apribotų Kliento asmens duomenų tvarkymą; gauti su Klientu susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Bendrijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; taip pat Klientas turi teisę paprašyti Bendrijos perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui; nesutikti, kad susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
  7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?
  7.1. Bendrija susisieks su Klientu tik turėdama Kliento išankstinį sutikimą ir vadovaudamasi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis. Siųsime Bendrijos naujienlaiškius el. paštu arba telefonu ir/arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės bei kitais susijusiais klausimais.
  7.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome šiuos Kliento asmens duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
  7.3. Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (tokia atsisakymo nuoroda yra pateikiama kiekvieno siunčiamo laiško apačioje).
  8. Kam teikiame asmens duomenis?
  8.1. Bendrijos darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
  8.2. Bendrija gali pateikti Kliento asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Bendrijai teikia paslaugas ir tvarko Kliento asmens duomenis Bendrijos vardu ir Bendrijos ar Kliento naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Kliento sutikimu. Tokie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tik pagal Bendrijos nurodymus.
  8.3. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.